Prevencija požara- protivpožarni aparati

Zakon o zaštiti od požara propisuje obaveze pravnih lica sa aspekta uređivanja sistema zaštite od požara, a tu spadaju i stambene zajednice. Osnovni cilj propisanih mera zaštite od požara jeste zaštita života ljudi, telesnog integriteta, materijalnih dobara i životne sredine. Suštinski cilj zakona jeste da se podigne svest o značaju zaštite od požara i da se radi na prevenciji.

prevencija požara

 

Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina. Praćen je oslobađanjem toplote i produkata sagorevanja koji mogu imati toksične osobine. Dim koji nastaje pri sagorevanju otežava kretanje i orijentaciju ljudi. Da bi došlo do gorenja potrebno je da su istovremeno prisutni: goriva materija, toplota dovoljna da zapali tu gorivu materiju i vazduh odnosno prisustvo kiseonika. Uklanjanjem jednog od ova tri elementa dolazi i do procesa gašenja. Modernim metodama gašenja i upotrebom novih tehologija u proizvodnji sredstava za gašenje požara danas se vrlo efikasno možemo boriti protiv požara koji predstavljaju veliku opasnost za stanovništvo i imovinu.

protivpožarni aparati

 

Protivpožarni aparat je uređaj koji sadrži sredstvo za gašenje koje se pod pritiskom izbacuje iz tela aparata. Izbacivanje sredstva za gašenje u obliku mlaza određenog dometa, vrši se pomoću pritiska pogonskog gasa u samoj boci što zavisi od vrste odnosno konstrukcije aparata. Pomoću protivpožarnog aparata se gase ili kontrolišu mali početni požari. Nije namenjen za nekontrolisane požare koji mogu da ugroze korisnika aparata i zahtevaju stručno delovanje vatrogasaca. Protivpožarni aparat sa stalnim pritiskom je vrlo jednostavan i odmah spreman za upotrebu, što može biti odlučujuće u trenutku nastanka požara i opšte panike koju on prouzrokuje kod ljudi.

prevencija požara

 

Autor:
Ružica Gajić

Trosador d.o.o. Beograd
Milovana Nićiforovića br. 1
Tel: 011/2581-135
[email protected]