Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici održavanja zgrada

pravilnik o vrsti dinamici i obimu održavanja zgrada

PRAVILNIK O VRSTI, OBIMU I DINAMICI AKTIVNOSTI TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANjA ZGRADA I NAČINU SAČINjAVANjA PROGRAMA ODRŽAVANjA („Službeni glasnik RS”, broj 54/17) preuzmi dokument

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje, vrsta, obim i dinamika aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i način sačinjavanja programa održavanja zgrade.

Član 2.
Održavanje zgrade, u smislu ovog pravilnika, jesu sve aktivnosti održavanja na zajedničkim delovima zgrade kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja i funkcionisanja zgrade.
U cilju sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja sprovode se aktivnosti tekućeg održavanja zgrade, a koje se sastoje od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno preduzimanja svih aktivnosti kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.
Pod zadovoljavajućim nivoom upotrebljivosti podrazumeva se stanje zgrade i njenih elemenata koje je u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je zgrada izgrađena i propisima koji uređuju oblast izgradnje, odnosno da je zgrada bezbedna za korišćenje.
U cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade sprovode se aktivnosti na investicionom održavanju, kojim se poboljšavaju karakteristike postojećih elemenata zgrade u odnosu na izvedeno stanje, njihovom zamenom elementima boljih karakteristika, odnosno dužeg veka trajanja.
Aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja, u smislu ovog pravilnika, naročito obuhvataju:
1) izvođenje građevinskih, instalaterskih, zanatskih i drugih radova vezanih za održavanje;
2) pružanje usluga vezanih za održavanje;
3) nabavku dobara potrebnih za održavanje.

Član 3.
Aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja obavljaju se na zajedničkim delovima u skladu sa Programom održavanja zgrade (u daljem tekstu: Program održavanja).
Upravnik, odnosno profesionalni upravnik predlaže Program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (u daljem tekstu: Zakon).

Član 4.
Program održavanja zgrade donosi se na osnovu Izveštaja o proveri stanja zgrade (u daljem tekstu: Izveštaj).
Izveštaj sadrži i predlog prioriteta održavanja.
Program održavanja zgrade sačinjava se posebno za aktivnosti tekućeg održavanja i posebno za aktivnosti investicionog održavanja, i naročito obuhvata:
1) popis elemenata koji su bili predmet provere stanja;
2) popis elemenata zgrade koji će biti predmet aktivnosti održavanja;
3) plan aktivnosti sa predloženom dinamikom održavanja i rokom realizacije aktivnosti;
4) prioritete u održavanju zgrade u cilju sprečavanja nastanka potrebe za hitnim intervencijama;
5) procenu potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti na održavanju zgrade;
6) izveštaj o sprovedenim aktivnostima održavanja u prethodnoj godini, sa specifikacijom i prikazom utrošenih sredstava.

Član 5.
Predmet tekućeg i investicionog održavanja zgrade su zajednički delovi zgrade, odnosno građevinski elementi, uređaji, oprema i instalacije u zgradi (u daljem tekstu: elementi zgrade), koji su navedeni u Tabeli 1. ovog člana.
U zavisnosti od svojstava zgrade, predmet tekućeg i investicionog održavanja mogu biti i drugi odgovarajući elementi zgrade koji nisu navedeni u Tabeli 1. ovog člana.
Radi utvrđivanja vrste, obima i dinamike aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrade, odnosno sačinjavanja Izveštaja, vrši se provera stanja elementa zgrade (u daljem tekstu: provera stanja).
Provera stanja se vrši u skladu sa vremenskim intervalima iz Tabele 1. ovog člana, a u cilju izrade, odnosno izmene i dopune Programa održavanja, provera stanja se može vršiti i pre isteka navedenih vremenskih intervala.
Provera stanja može se sprovesti vizuelnim pregledom elemenata zgrade iz st. 1. i 2. ovog člana ili kroz aktivnosti održavanja zgrade iz člana 2. stav 5. tačka 2) ovog pravilnika, kao što su stručni pregledi i ekspertize.

Tabela 1. Elementi zgrade i vremenski intervali provere njihovog stanja

Red.

broј

ZAJEDNIČKI DELOVI ZGRADE*

(GRAĐEVINSKI ELEMENTI, UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE)

Provera stanja /

vremenski interval

(u godinama)

1. KONSTRUKTIVNI GRAĐEVINSKI ELEMENTI
1.1. temelji / armirani beton 30-40
1.2. noseći zidovi 25-30
1.3. stubovi, grede i zidna platna 20-25
1.4. mađuspratne konstrukcije 20-25
1.5. stepenište 15-20
1.6. liftovsko okno 10-20
1.7. krovna konstrukcija 15-20
2. DRUGI GRAĐEVINSKI ELEMENTI
2.1. fasadni zidovi

– zidna ispuna

– izolacija

– završna obrada (fasada i fasadna obloga)

– dekorativni i drugi elementi (solbanci, reljefi, skulpture i dr)

5-7
2.2. unutrašnji pregradni zidovi (osim zidova u posebnim delovima)

– zidna ispuna

– izolacija

– završna obrada (završna obrada prema zajedničkom delu kod zida između zajedničkog i posebnog dela)

7-10
2.3. krov

– krovni pokrivač (crep, tegola, salonit, lim i dr)

– svi slojevi kod ravnog krova

– pripadajući elementi krova i krovne konstrukcije u delu od prodora elemenata u krovnu konstrukciju do njihovog završetka iznad krovnih ravni (dimnjaci, ventilacioni kanali i kanalizacione vertikale, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i dr)

3-4
2.4. oluci, olučne cevi i drugi elementi za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode 2-4
2.5. druga krovna i fasadna limarija (solbanci, opšivke i dr) 0,5-1
2.6. dimnjačke vertikale 5-7
2.7. ventilacioni kanali 5-7
2.8. kanali za smeće u zgradi 5-7
2.9. završne obrade podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade 2-3
2.10. horizontalna i vertikalna hidroizolacija 1-2
2.11. stolarija i bravarija na zajedničkim delovima zgrade (prozori, vrata i njihovi elementi) 2-3
2.12. ograde na krovu, stepeništima, terasama, lođama i zajedničkim delovima zgrade (metalne, staklene, drvene, zidane i dr) 5-7
2.13. protivpožarno stepenište zgrade 5-7
2.14. protivpožarni koridor 5-6
2.15. septička jama 4-5
2.16. šaht vodovodne i kanalizacione instalacije 5-7
2.17. ulazna nadstrešnica, spoljno stepenište i natkrivka 5-10
3. UREĐAJI I OPREMA
3.1. lift, instalacije i uređaji unutar liftovskog okna 1
3.2. liftovsko postojenje unutar lift kućice 1
3.3. pumpno postrojenje za izbacivanje otpadne, podzemne i kišne vode i prepumpni uređaj (sa pripadajućim instalacijama i uređajima) 2-3
3.4. hidroforsko ili drugo pumpno postrojenje za snabdevanje zgrade vodom ili za regulisanje pritiska vode (sa pripadajućim delovima i instalacijama) 2-3
3.5. uređaji i instalacije za uzbunjivanje 2-3
3.6. oprema za video nadzor 2-3
3.7. oprema protivprovalnog sistema 2-3
3.8. hidrant, hidrantska creva i drugi hidrantski delovi 3-4
3.9. uređaji i instalacije za zaštitu od požara (oprema vatrodojavnog sistema, aparati za gašenje požara i dr) 2-3
3.10. uređaji i oprema zajedničkog sistema ventilacije i klimatizacije** 2-3
3.11. kazani za čvrsto gorivo, uređaji kotlarnice u zajedničkim delovima zgrade 3-5
3.12. podstanica 3-4
3.13 grejna tela u zajedničkim delovima zgrade 2-3
3.14. sanitarni uređaji u zajedničkim delovima zgrade 3-4
3.15. uređaji za nužno osvetljenje 2-3
3.16. uređaji za rezervnu elektroenergiju (agregati) 2-3
3.17. interfon 1-2
3.18. poštanski sandučići 1-2
4. INSTALACIJE
4.1. vodovodna mreža ** 3-4
4.2. kanalizaciona mreža** 3-4
4.3. elektroinstalacije zgrade i stepenišne, nužne i pomoćne rasvete** 3-5
4.4. elektroinstalacija interfona (od uređaja na ulazu do uređaja u posebnom delu) 1-2
4.5. instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade** 2-3
4.6 instalacije gasa (vertikalne i horizontalne)** 3-4
4.7. instalacije i uređaji za centralno zagrevanje vode** 3-4
4.8. gromobranske instalacije (horizontalne i vertikalne uključijući i uzemljivač) 2-3
4.9. instalacije kablovskih i antenskih sistema (od razvodnika na ulazu u zgradu do razvodnika na ulazu u posebni deo) 1-2
4.10. telefonske instalacije i uređaji (od distributivnog ormarića do prve utičnice u posebnom delu) 2-3
4.11. instalacije video nadzora objekta 2-3
5. OPREMA I DRUGI ELEMENTI IZVAN ZGRADE
5.1. trotoari i platoi oko zgrade 3-5
5.2. rigole
5.3. slivnici i rešetke
5.4. ograde
5.5. žardinjere i sl.
* Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgradi kao celini u skladu sa Zakonom.
** Delovi instalacija i mreže ukoliko ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu, u smislu Zakona i propisa koji bliže uređuju oblast pružanja usluga prema odgovarajućim instalacijama i mrežama.

Član 6.
Aktivnosti na tekućem održavanju, pored redovnih pregleda, servisiranja i popravki elemenata zgrade iz člana 5. st. 1. i 2. ovog pravilnika mogu biti i sledeće:
1) redovno servisiranje liftova u skladu sa važećim propisima;
2) popravka ili zamena automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr;
3) deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija zajedničkih prostorija u zgradi u skladu sa važećim propisima;
4) čišćenje slivnika, oluka i olučnih cevi zgrade;
5) popravka ili zamena okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;
6) krečenje i bojenje zajedničkih prostorija u zgradi;
7) farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;
8) održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, stolarije, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr);
9) čišćenje i održavanje platoa i trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i sl;
10) druge radove kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Član 7.
Aktivnosti na tekućem održavanju koje se izvode radi sprečavanja štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti i koje imaju prioritet u tekućem održavanju zgrade, naročito obuhvataju:
1) skidanje i popravku elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine (maltera, fasadnih obloga, krovnog pokrivača i dr);
2) popravku ili zamenu elemenata krova, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina, kao i popravku ili zamenu drugih elemenata koji su vezani za krov (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori);
3) ponovno stavljanje lifta u pogon, odnosno popravku ili zamenu elemenata i delova lifta kao i ispitivanje ispravnosti prema važećim propisima o liftovima;
4) popravku ili zamenu oluka i olučnih cevi i drugih limenih opšivki, ukoliko se utvrdi da su uzrok pojave vlage i prokišnjavanja;
5) skidanje ili popravku oštećenih delova balkona, terasa, lođa i stepeništa zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;
6) popravku ili zamenu vodovodne i kanalizacione cevi i po potrebi snimanja iste, specijalizovanom opremom kada dođe do prskanja njenih delova;
7) popravku ili zamenu hidrofora i njegovih delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;
8) izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;
9) otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade, od strujomernog ormana do potrošača;
10) utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi, odnosno otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara;
11) popravku ili zamenu cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih, odnosno gasnih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno gasnog sistema;
12) popravku ili zamenu oštećenog protivpožarnog stepeništa;
13) popravku hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi kada dođe do prskanja, oštećenja njihovih delova ili nestanka;
14) popravku ili zamenu instalacija i uređaja za zaštitu od požara;
15) popravku ili zamenu neispravnih gromobrana;
16) popravku agregata;
17) druge aktivnosti kojima se sprečavaju štetne posledice po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.
Preduzimanje aktivnosti iz stava 1. ovog člana otpočinje bez odlaganja, a u zavisnosti od vrste oštećenja ili kvara, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili kvara.

Član 8.
Aktivnosti održavanja kojima se otklanja neposredna opasnosti po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine koje se izvršavaju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od trenutka saznanja o opasnosti, su:
1) odglavljivanje, obezbeđenje i oslobađanje lica i stvari iz zaglavljene kabine lifta;
2) zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usled pucanja vodovodne instalacije;
3) intervencije kojima se zgradi obezbeđuje redovno snabdevanje vodom i električnom energijom;
4) odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili posebnim delu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostora;
5) obezbeđenje ugroženog prostora (trotoara, prilaznih staza i drugo) u okruženju zgrade upozoravajućom ogradnom barijerom sa znakom upozorenja, radi bezbednosti ljudi i imovine od delova sklonih padu sa stambene zgrade, kao i ledenica;
6) preduzimanje zaštitnih mera u cilju prevencije požara i drugih oštećenja kojima se sprečavaju ugrožavanje bezbednosti lica i imovine;
7) druge aktivnosti kojima se otklanja neposredna opasnost po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine.

Član 9.
Aktivnosti na investicionom održavanju mogu se, radi poboljšanja uslova korišćenja zgrade, obavljati na elementima zgrade iz Tabele 1. tač. 2. i 5.

Član 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.