Često postavljana pitanja i odgovori o Zakonu o PDV

Šta je porez na dodatu vrednost (PDV)?

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

Kome pripada prihod od PDV?

Prihod od PDV pripada budžetu Republike Srbije.

Šta je predmet oporezivanja PDV-om?

Predmet oporezivanja PDV-om su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Šta se smatra prometom dobara u smislu PDV-a?

Promet dobara u smislu PDV-a je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dobrima) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Ovo uključuje i promet vode, električne energije, gasa i energije za grejanje, kao i razne druge oblike prometa dobara, kao što su predaja dobara na osnovu ugovora o prodaji sa odloženim plaćanjem, ugovora o lizingu, razmenu dobara za druga dobara ili usluge itd.

Šta se smatra prometom usluga u smislu PDV-a?

Promet usluga u smislu PDV-a obuhvata sve poslove i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara. To uključuje prenos, ustupanje i davanje na korišćenje intelektualne svojine, pružanje usluga uz naknadu na osnovu propisa, predaju jela i pića za konzumaciju na licu mesta, razmenu usluga za dobra ili usluge, itd.

Kada se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen?

Promet dobara i usluga smatra se da nije izvršen u slučajevima kao što su prenos celokupne ili dela imovine ako je sticalac poreski obveznik ili ako produži da obavlja istu delatnost, zamena dobara u garantnom roku, besplatno davanje poslovnih uzoraka ili reklamnog materijala i slično.

Šta je uvoz dobara u smislu PDV-a?

Uvoz dobara je svaki unos dobara u carinsko područje Republike Srbije.

Šta su vrednosni vaučeri i kako se oporezuju?

Vrednosni vaučeri su instrumenti koji se prihvataju kao naknada ili deo naknade za isporuku dobara ili pružanje usluga. Postoje jednonamenski i višenamenski vrednosni vaučeri. Jednonamenski vrednosni vaučeri se oporezuju u trenutku njihovog prenosa, dok se višenamenski vrednosni vaučeri oporezuju u trenutku stvarne isporuke dobara ili pružanja usluga.

Ko je poreski obveznik PDV-a?

Poreski obveznik PDV-a je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti, uključujući i lice koje u Republici nema sedište, odnosno prebivalište.

Da li su državni organi obveznici PDV-a?

Republika, njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, nisu obveznici PDV-a ako obavljaju promet dobara i usluga iz delokruga organa, odnosno u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave. Međutim, oni su obveznici za promet dobara i usluga koji bi, ako bi bili izuzeti od obaveze, mogli dovesti do narušavanja konkurencije, kao i za promet izvan delokruga organa.

Ko je poreski dužnik PDV-a?

Poreski dužnik PDV-a je obično obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga. Međutim, u nekim slučajevima poreski dužnik može biti primalac dobara i usluga, kao što su promet sekundarnih sirovina, građevinskih objekata, usluga iz oblasti građevinarstva, električne energije i prirodnog gasa, hipotekovane nepokretnosti, predmeta založnog prava, dobara ili usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku, itd.

Šta je poreski punomoćnik?

Poreski punomoćnik je lice koje strano lice koje vrši promet dobara i usluga u Republici odredi za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava kao obveznik PDV-a. Poreski punomoćnik može biti fizičko lice, uključujući preduzetnika, ili pravno lice, koje ima prebivalište, odnosno sedište u Republici i koje je evidentirani obveznik PDV najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva.

Koja su prava i obaveze poreskog punomoćnika?

Poreski punomoćnik obavlja sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice ima kao obveznik PDV-a, uključujući podnošenje evidencione prijave, obračunavanje PDV-a, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava, plaćanje PDV-a i druge poslove. Poreski punomoćnik solidarno odgovara za sve obaveze stranog lica kao obveznika PDV-a, uključujući plaćanje PDV-a, kazni i kamata po osnovu duga PDV-a.

Gde se smatra da je izvršen promet dobara?

Mesto prometa dobara zavisi od uslova isporuke. Uobičajeno, to je mesto gde se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca, mesto ugradnje ili montaže dobra, ili mesto gde se dobro nalazi u trenutku isporuke ako se dobro isporučuje bez otpreme. Za električnu energiju, prirodni gas i energiju za grejanje, to je mesto gde primalac ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu kojoj se dobra isporučuju.

Kako se određuje mesto prometa usluga?

Mesto prometa usluga zavisi od toga da li je primalac usluge poreski obveznik ili ne. Ako je primalac poreski obveznik, mestom prometa smatra se mesto gde primalac ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu. Ako primalac nije poreski obveznik, mestom prometa smatra se mesto gde pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu. Postoje izuzeci za određene vrste usluga, kao što su usluge u vezi sa nepokretnostima, prevoz lica, i usluge koje se faktički pružaju na određenom mestu.

Kada nastaje promet dobara?

Promet dobara nastaje u različitim trenucima, zavisno od uslova isporuke. Može biti dan otpočinjanja slanja ili prevoza dobara, dan preuzimanja dobara od strane primaoca, dan prenosa prava raspolaganja na dobrima, ili dan očitavanja stanja za isporuku energije.

Kada se smatra da je usluga pružena?

Usluga se smatra pruženom kada je završeno pojedinačno pružanje usluge ili kada prestane pravni osnov pružanja usluge. Postoje izuzeci za određene vrste usluga, kao što su usluge preuzimanja električne energije u energetski sistem.

Kada nastaje poreska obaveza?

Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji: promet dobara i usluga, naplata ili plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen ili plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga, izdavanje računa za određene usluge, ili nastanak obaveze plaćanja carinskog duga kod uvoza dobara.

Šta predstavlja poreska osnovica kod prometa dobara i usluga?

Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga je iznos naknade koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije, bez PDV-a. U osnovicu se uračunavaju akcize, carine i svi sporedni troškovi, dok se popusti i iznosi naplaćeni u ime i za račun drugog ne uračunavaju.

Kako se utvrđuje poreska osnovica ako se naknada ne ostvaruje u novcu?

Ako se naknada ili deo naknade ne ostvaruju u novcu, već u obliku prometa dobara i usluga, osnovicom se smatra tržišna vrednost tih dobara i usluga na dan njihove isporuke, bez PDV-a.

Kako se određuje poreska osnovica kod uvoza dobara?

Poreska osnovica kod uvoza dobara je vrednost uvezenog dobra utvrđena po carinskim propisima, u koju se uračunavaju akcize, carine i svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici.

Kako se izmeni poreska osnovica?

Poreska osnovica se može izmeniti ako se naknadno poveća ili smanji. Obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV-a ispravi u skladu sa izmenom. Ako se osnovica smanji, obveznik može da izmeni iznos PDV-a samo ako primalac ispravi odbitak prethodnog PDV-a.

Koja je opšta stopa PDV-a?

Opšta stopa PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Koje dobra i usluge se oporezuju po posebnoj stopi PDV-a od 10%?

Po posebnoj stopi PDV-a od 10% oporezuju se određena dobra i usluge, uključujući hleb, mleko, sveže voće i povrće, lekove, ortotička i protetička sredstva, udžbenike, dnevne novine, ogrevno drvo, usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, prirodni gas, toplotnu energiju za grejanje, prevoz putnika i njihovog pratećeg prtljaga, i druge navedene usluge.

Koja su poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza?

PDV se ne plaća na:

 1. Prevozne i ostale usluge povezane sa uvozom dobara.
 2. Promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo.
 3. Promet dobara koja inostrani primalac šalje ili otprema u inostranstvo.
 4. Promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, pod određenim uslovima.
 5. Unos dobara u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni.
 6. Promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja.
 7. Usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od inostranog primaoca u Republici ili uvezena radi oplemenjivanja, koje se nakon toga prevoze ili otpremaju u inostranstvo.
 8. Prevozne i ostale usluge u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara.
 9. Usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju.
 10. Isporuke letilica, servisiranje, popravke, održavanje, čarterisanje i iznajmljivanje letilica, koje se pretežno koriste u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.
 11. Promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica.
 12. Usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju.
 13. Isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, koji se pretežno koriste u međunarodnom rečnom saobraćaju.
 14. Promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova.
 15. Isporuke zlata Narodnoj banci Srbije.
 16. Dobra i usluge namenjene za službene i lične potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, i njihovog stranog osoblja.
 17. Usluge posredovanja koje se odnose na promet dobara i usluga iz navedenih tačaka.

Kako se ostvaruje poresko oslobođenje za promet dobara putniku koji ih otprema u inostranstvo?

Obveznik PDV koji je izvršio promet dobara putniku dužan je da na njegov zahtev izda dokumentaciju na osnovu koje putnik može ostvariti povraćaj PDV-a. Poresko oslobođenje se može ostvariti u poreskom periodu u kojem obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo. Ako obveznik PDV u poreskom periodu ne poseduje dokaze, dužan je da PDV obračunat za taj promet plati, a može ga smanjiti u poreskom periodu kada dobije dokaze o otpremi dobara u inostranstvo.

Ko se smatra inostranim primaocem dobara ili usluga?

Inostranim primaocem dobara ili usluga smatra se lice koje je obveznik sa mestom stvarne uprave van Republike ili lice koje nije obveznik, ali ima prebivalište ili sedište van Republike.

Koja su poreska oslobođenja za promet novca i kapitala?

PDV se ne plaća na:

 1. Poslovanje i posredovanje u poslovanju zakonskim sredstvima plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost.
 2. Poslovanje i posredovanje u poslovanju akcijama, udelima u društvima i udruženjima, obveznicama i drugim hartijama od vrednosti, osim poslovanja koje se odnosi na čuvanje i upravljanje hartijama od vrednosti.
 3. Kreditne poslove, uključujući posredovanje, kao i novčane pozajmice.
 4. Preuzimanje obaveza, garancija i drugih sredstava obezbeđenja, uključujući posredovanje.
 5. Poslovanje i posredovanje u poslovanju depozitima, tekućim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama.
 6. Poslovanje i posredovanje u poslovanju novčanim potraživanjima, čekovima, menicama i drugim sličnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica.
 7. Poslovanje društava za upravljanje investicionim fondovima i dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Koja su poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza?

PDV se ne plaća na:

 1. Usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta u osiguranju.
 2. Promet zemljišta, kao i na davanje u zakup tog zemljišta.
 3. Promet objekata, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata.
 4. Usluge zakupa stanova, ako se koriste za stambene potrebe.
 5. Udeli, hartije od vrednosti, poštanske vrednosnice, taksene i druge važeće vrednosnice po njihovoj utisnutoj vrednosti u Republici.
 6. Poštanske usluge od strane javnog preduzeća.
 7. Usluge koje pružaju zdravstvene ustanove, lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu.
 8. Usluge socijalnog staranja i zaštite, dečje zaštite i zaštite mladih, kao i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga.
 9. Usluge smeštaja i ishrane učenika i studenata u školskim i studentskim domovima.
 10. Usluge obrazovanja i profesionalne prekvalifikacije, kao i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga.
 11. Usluge iz oblasti kulture, nauke, sporta, verskog karaktera i javnog radiodifuznog servisa.
 12. Usluge priređivanja igara na sreću.

Koja su poreska oslobođenja kod uvoza dobara?

PDV se ne plaća na uvoz dobara:

 1. Čiji promet je oslobođen PDV-a prema određenim tačkama članova 24 i 25 ovog zakona.
 2. Koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji ili kao humanitarna pomoć.
 3. Koja su izvezena, a vraćaju se u Republiku neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama iz ugovora ili poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena.
 4. Koja se unose u slobodne carinske prodavnice.
 5. Po osnovu zamene i popravke u garantnom roku.
 6. Čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, uključujući električnu energiju, prirodni gas i energiju za grejanje ili hlađenje.
 7. Koja se privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i ona koja se stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja.
 8. Koja se privremeno izvoze i u nepromenjenom stanju ponovo uvoze.
 9. Za posebne namene, na osnovu odluke Vlade.
 10. U okviru carinskog postupka nad tranzitom robe.
 11. Za koja je odobren postupak carinskog skladištenja.
 12. Za koja je propisano oslobođenje od carine, osim na uvoz motornih vozila, u skladu sa Carinskim zakonom.

Šta je prethodni porez?

Prethodni porez je iznos PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, koji obveznik može da odbije od PDV-a koji duguje.

Kada obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza?

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV-om, za koji postoji oslobođenje od plaćanja PDV-a ili koji je izvršen u inostranstvu, a za koji bi postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Koja su izuzimanja od odbitka prethodnog poreza?

Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, kao i dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara; izdataka za reprezentaciju obveznika; izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla, kao i izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu.

Kako se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza?

Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga smanji, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario. Ako se osnovica poveća, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga može da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario. Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je izmenjena osnovica.

Ko se smatra malim obveznikom?

Malim obveznikom smatra se lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara.

Koja prava i obaveze ima mali obveznik?

Mali obveznik ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu Zakonom o PDV-u. Mali obveznik može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave nadležnom poreskom organu.

Ko ima pravo na PDV nadoknadu?

Poljoprivrednici koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima, imaju pravo na PDV nadoknadu. PDV nadoknada iznosi 8% na vrednost primljenih dobara i usluga.

Kako se utvrđuje osnovica za turističke usluge koje pruža turistička agencija?

Osnovica za turističke usluge koje pruža turistička agencija je iznos koji predstavlja razliku između ukupne naknade koju plaća putnik i stvarnih troškova koje turistička agencija plaća za prethodne turističke usluge. Turistička agencija ne može iskazivati PDV u računima za ove usluge i nema pravo na odbitak prethodnog poreza.

Kako se primenjuje oporezivanje razlike kod prometa polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta?

Obveznik koji se bavi prometom ovih dobara može utvrditi osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra. Obveznik ne može iskazivati PDV u računima za ove promete i nema pravo na odbitak prethodnog poreza za uvezena dobra i dobra i usluge koji su u neposrednoj vezi sa dobrima za koje primenjuje oporezivanje razlike.

Šta je sistem naplate i ko može da ga koristi?

Sistem naplate je postupak oporezivanja po kojem obveznik PDV-a plaća poresku obavezu po naplaćenom potraživanju za izvršeni promet dobara i usluga. Obveznik PDV-a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 50.000.000 dinara može da podnese zahtev nadležnom poreskom organu za odobravanje plaćanja poreske obaveze po naplaćenom potraživanju.

Šta se smatra investicionim zlatom?

Investiciono zlato obuhvata zlato u obliku poluga ili pločica sa stepenom finoće od 995 hiljaditih delova ili više, kao i zlatne novčiće sa stepenom finoće od 900 hiljaditih delova ili više, iskovane posle 1800. godine, koji su bili zakonsko sredstvo plaćanja i koji se prodaju po ceni bliskoj tržišnoj vrednosti zlata.

Da li se PDV plaća na promet i uvoz investicionog zlata?

Ne, PDV se ne plaća na promet i uvoz investicionog zlata, kao ni na aktivnosti u vezi sa investicionim zlatom koje uključuju pravo vlasništva ili potraživanja u vezi sa zlatom.

Da li obveznik PDV može da se opredeli za obračun PDV-a na promet investicionog zlata?

Da, obveznik PDV može se opredeliti za obračun PDV-a na promet investicionog zlata ako proizvodi ili prerađuje zlato u investiciono zlato, ili ako se bavi prometom zlata za industrijske svrhe. Ovo opredeljenje treba dostaviti nadležnom poreskom organu.

Ko ima pravo na odbitak prethodnog poreza u vezi sa prometom investicionog zlata?

Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata na koji se ne plaća PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za promet investicionog zlata, promet ili uvoz zlata namenjenog preradi u investiciono zlato, kao i za promet usluga koje se odnose na promenu oblika, mase ili finoće zlata. Takođe, obveznik koji proizvodi ili prerađuje zlato u investiciono zlato ima pravo na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga u neposrednoj vezi sa proizvodnjom ili preradom zlata.

Koje obaveze ima obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata?

Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata dužan je da izdaje račune, vodi evidenciju o svim aktivnostima u vezi sa investicionim zlato, kao i da čuva evidenciju u skladu sa zakonom.

Koje su osnovne obaveze obveznika PDV-a?

Obveznik PDV-a je dužan da podnese evidencionu prijavu, izdaje račune o izvršenom prometu dobara i usluga, vodi evidenciju i sačinjava preglede obračuna PDV-a, obračunava i plaća PDV i podnosi poreske prijave, kao i da dostavlja obaveštenja poreskom organu u skladu sa zakonom.

Kada je obveznik dužan da se evidentira za PDV?

Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da podnese evidencionu prijavu najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave.

Kako se podnosi zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV-a?

Zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV-a može podneti obveznik koji u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara. Nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Šta se dešava kada obveznik PDV-a prestaje da obavlja delatnost?

Pre brisanja iz registra privrednih subjekata, obveznik PDV-a koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra.

Koje podatke sadrži potvrda o evidentiranju ili brisanju iz evidencije za PDV?

Potvrda sadrži naziv ili ime i prezime i adresu obveznika, datum izdavanja potvrde, PIB, datum otpočinjanja PDV aktivnosti i evidentiranja za PDV, odnosno datum brisanja iz evidencije za PDV.

Šta obveznik treba da uradi na dan prestanka PDV aktivnosti?

Na dan prestanka PDV aktivnosti, obveznik je dužan da izvrši popis dobara, uključujući opremu i objekte za vršenje delatnosti, kao i date avanse. Takođe, treba da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte, i da utvrdi iznos prethodnog poreza za dobra i date avanse.

Kako se izdaje račun za promet dobara i usluga?

Obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga. U slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga čije je trajanje duže od godinu dana, obavezno se izdaje periodični račun. Račun se izdaje u papirnom ili elektronskom obliku, pri čemu je potrebna saglasnost primaoca za prijem računa u elektronskom obliku.

Koje podatke treba da sadrži račun?

Račun treba da sadrži podatke kao što su naziv, adresa i PIB obveznika – izdavaoca računa, mesto i datum izdavanja, redni broj računa, naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa, vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga, datum prometa dobara i usluga, visinu avansnih plaćanja, iznos osnovice, poresku stopu, iznos PDV-a, kao i napomenu o primenjenom sistemu naplate ili odredbi zakona na osnovu koje nije obračunat PDV.

Da li obveznik PDV može da ne izda račun za neki promet?

Obveznik PDV ne izdaje račun za promet dobara i usluga za koji je rešenjem utvrđena obaveza plaćanja PDV od strane poreskog organa.

Kada obveznik može da izda dokument o obračunu umesto računa?

Obveznik može da izda dokument o obračunu umesto računa ako ima pravo da iskaže PDV u računu, ako postoji saglasnost između obveznika koji izdaje i obveznika koji prima dokument o obračunu, ako je dokument o obračunu dostavljen obvezniku koji je isporučio dobra ili usluge, i ako se obveznik koji je isporučio dobra i usluge pismeno saglasio sa iskazanim PDV.

Šta se dešava ako obveznik u računu iskaže veći iznos PDV-a nego što duguje?

Ako obveznik u računu iskaže veći iznos PDV-a nego što duguje, dužan je da plati tako iskazani PDV. Obveznik ima pravo da ispravi iznos PDV-a ako izda novi račun sa ispravljenim iznosom PDV-a, stornira račun, ili ako poseduje dokument primaoca računa u kojem je navedeno da PDV nije korišćen kao prethodni porez.

Da li lice koje nije obveznik PDV-a može da iskaže PDV u računu?

Lice koje nije obveznik PDV-a, ali iskaže PDV u računu, dužno je da plati iskazani PDV. Takvo lice nema pravo na ispravku iskazanog iznosa PDV-a.

Koje obaveze ima obveznik u vezi sa vođenjem evidencije?

Obveznik je dužan da vodi evidenciju koja omogućava pravilno obračunavanje i plaćanje PDV-a i koja obezbeđuje vršenje kontrole. Takođe, za svaki poreski period obveznik je dužan da sačini pregled obračuna PDV-a.

Koliko dugo obveznik treba da čuva evidenciju i dokumentaciju za PDV?

Obveznik je dužan da čuva evidenciju i dokumentaciju za PDV do isteka roka zastarelosti za utvrđivanje i naplatu PDV-a, odnosno najmanje deset godina po isteku kalendarske godine od momenta prve upotrebe objekata i završetka ulaganja u objekte.

Koji je poreski period za obračun PDV-a za obveznika koji je ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara?

Za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, poreski period za obračun PDV-a, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a je kalendarski mesec.

Koji je poreski period za obračun PDV-a za obveznika koji je ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara?

Za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara, poreski period za obračun PDV-a, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a je kalendarsko tromesečje.

Kako obveznik može da promeni poreski period?

Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara može da podnese zahtev nadležnom poreskom organu za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec, najkasnije do 15. januara tekuće kalendarske godine. Odobreni poreski period traje najmanje 12 meseci.

Koji je poreski period za obveznike koji prvi put započnu PDV aktivnost?

Za obveznike koji prvi put započnu PDV aktivnost u tekućoj kalendarskoj godini, poreski period je kalendarski mesec, nezavisno od dana registracije za obavljanje delatnosti.

Kako se obračunava PDV?

Obveznik je dužan da obračunava PDV za odgovarajući poreski period na osnovu prometa dobara i usluga u tom periodu, ako je za njih nastala poreska obaveza. Pri obračunu PDV uzimaju se u obzir i ispravke, a obračunat PDV umanjuje se za iznos prethodnog poreza.

Kada i kako se podnosi poreska prijava?

Obveznik podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda. Poresku prijavu podnosi se nezavisno od toga da li u poreskom periodu postoji obaveza plaćanja PDV. Uz poresku prijavu obveznik je dužan da podnese i pregled obračuna PDV.

Kada se plaća PDV?

Obveznik je dužan da za svaki poreski period plati PDV koji je jednak pozitivnoj razlici između ukupnog iznosa poreske obaveze i iznosa prethodnog poreza, u roku za podnošenje poreske prijave. Izuzetno, postoje određeni rokovi za plaćanje PDV za obveznike koji se brišu iz evidencije za PDV ili za obveznike PDV iz posebnih slučajeva.

Šta obveznik treba da uradi ako dođe do promena podataka iz evidencione prijave?

Obveznik je dužan da u elektronskom obliku obavesti poreski organ o izmenama podataka iz evidencione prijave koji su od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka izmene.

Da li obveznik treba da dostavi dodatne informacije uz poresku prijavu za poslednji poreski period?

Da, obveznik je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine dostavi poreskom organu u elektronskom obliku obaveštenje o licima koja nisu evidentirana za obavezu plaćanja PDV, a koja su mu izvršila promet sekundarnih sirovina, poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i poljoprivrednih usluga, kao i o iznosu tog prometa.

Kako se vrši povraćaj PDV-a?

Ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povraćaj razlike. Povraćaj se vrši najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za predaju poreske prijave, ili u roku od 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo.

Šta je PDV nadoknada?

PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima. Obveznik obračunava PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga i isplaćuje je poljoprivrednicima u novcu.

Ko ima pravo na refakciju PDV-a?

Refakcija PDV-a izvršiće se stranom obvezniku za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod određenim uslovima. Takođe, pravo na refakciju PDV-a imaju i organizacije registrovane za humanitarnu delatnost, za dobra koja im se isporučuju u Republici i koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe u inostranstvu.

Ko ima pravo na refakciju PDV-a za versku delatnost?

Tradicionalne crkve i verske zajednice imaju pravo na refakciju PDV-a za dobra koja im se isporučuju u Republici ili koja uvoze, kao i za usluge koje im se pružaju, a koji su neposredno povezani sa verskom delatnošću, pod određenim uslovima.

Ko ima pravo na refakciju PDV-a u diplomatskom i međunarodnom kontekstu?

Diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije i određena lica imaju pravo na refakciju PDV-a ako se ne opredele za nabavku ili uvoz dobara, odnosno primanje usluga, uz poresko oslobođenje. Pravo na refakciju se ostvaruje pod uslovima propisanim za ostvarivanje poreskog oslobođenja.

Koja su osnovna pravila za ostvarivanje prava na refakciju PDV-a?

Za ostvarivanje prava na refakciju PDV-a, potrebno je da promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara bude oporeziv, da je PDV iskazan u računu i plaćen, kao i da ukupna vrednost dobara ili usluga prelazi određeni minimalni iznos.

Ko ima pravo na refundaciju PDV-a pri kupovini prvog stana?

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana ima punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan i koji do dana overe ugovora o kupoprodaji nije imao u svojini stan na teritoriji Republike.

Koje su osnovne uslove za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana?

Osnovni uslovi uključuju da kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji nije imao u svojini stan na teritoriji Republike i da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu.

Koja je maksimalna površina stana za koju se može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a?

Pravo na refundaciju PDV-a može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu.

Šta se smatra porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana?

Porodičnim domaćinstvom smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, dece, roditelja i drugih članova porodice sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Ko nema pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana?

Pravo na refundaciju PDV-a nema kupac stana koji je već ostvario refundaciju PDV-a po osnovu kupovine prvog stana, članovi porodičnog domaćinstva za koje je kupac prvog stana već ostvario refundaciju PDV-a, kao i kupci koji su stekli prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava.

Koji propisi se primenjuju na PDV pri uvozu dobara?

Na PDV pri uvozu dobara primenjuju se carinski propisi, osim ako Zakon o porezu na dodatu vrednost ne određuje drugačije.

Ko je nadležan za obračun i naplatu PDV-a pri uvozu dobara?

Za obračun i naplatu PDV-a pri uvozu dobara nadležan je carinski organ koji sprovodi carinski postupak, osim ako Zakon o porezu na dodatu vrednost ne određuje drugačije.

Da li postoje posebni propisi za uvoz dobara u Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija?

Vlada Republike Srbije urediće izvršavanje Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1244.

Od kada se primenjuju odredbe Zakona o PDV-u?

Odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost primenjuju se na sav promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vrše od 1. januara 2005. godine.

Šta se dešava sa porezom na promet plaćenim pre 1. januara 2005. godine?

Ako je obveznik za izdate račune ili primljene avanse do 31. decembra 2004. godine platio porez na promet, a promet dobara ili usluga je nastao od 1. januara 2005. godine, može da umanji poresku obavezu po osnovu PDV-a za iznos plaćenog poreza na promet.

Koje su obaveze obveznika PDV-a na dan 31. decembra 2004. godine?

Obveznici PDV-a su dužni da na dan 31. decembra 2004. godine izvrše popis zatečenih zaliha određenih proizvoda i utvrde iznos poreza na promet sadržanog u tim zalihama koji je plaćen pri nabavci ili pri uvozu.

Kako se koristi utvrđeni iznos poreza na promet kao prethodni porez?

Utvrđeni iznos poreza na promet može se koristiti kao prethodni porez, ako te proizvode koristi za vršenje prometa dobara i usluga i ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Odbitak prethodnog poreza može se ostvariti srazmerno izvršenom prometu dobara i usluga u narednim poreskim periodima.

Da li obveznik ima pravo na povraćaj utvrđenog iznosa poreza na promet?

Obveznik nema pravo na povraćaj utvrđenog iznosa poreza na promet.

Koje su obaveze obveznika PDV-a u vezi sa građevinskim objektima na dan 31. decembra 2004. godine?

Obveznici PDV-a su dužni da na dan 31. decembra 2004. godine izvrše popis novoizgrađenih građevinskih objekata i građevinskih objekata čija je izgradnja u toku.

Kako se oporezuju novoizgrađeni građevinski objekti koji nisu isporučeni ili plaćeni do 31. decembra 2004. godine?

Novoizgrađeni građevinski objekti koji do 31. decembra 2004. godine nisu isporučeni ili nisu plaćeni oporezuju se u skladu sa zakonom koji uređuje poreze na imovinu.

Kako se oporezuje građevinski objekat čija je izgradnja u toku, a koji se isporučuje od 1. januara 2005. godine?

Za građevinski objekat čija je izgradnja u toku, a koji se isporučuje od 1. januara 2005. godine, utvrđuje se vrednost na dan 31. decembra 2004. godine i oporezuje se u skladu sa zakonom koji uređuje poreze na imovinu. Vrednost objekta nastala od 1. januara 2005. godine oporezuje se u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Kada prestaje da važi Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga?

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga prestaje da važi 1. januara 2005. godine, a primenjuju se propisi doneti na osnovu tog zakona do početka primene zakona koji će urediti uvođenje i evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa.

Kada stupa na snagu Zakon o porezu na dodatu vrednost i od kada se primenjuje?

Zakon o porezu na dodatu vrednost stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” i primenjuje se od 1. januara 2005. godine, osim određenih odredaba koje se primenjuju od dana stupanja na snagu zakona.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *