Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca

kucni ljubimci i domace zivotinje

(“Sl. list grada Beograda”, br. 37/2011 i 55/2011)

I UVODNE ODREDBE
Član 1
Ovom odlukom određuju se mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni
ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i
mačaka na javne površine, organizovanje zoohigijenske službe i obezbeđivanje prihvatilišta za
napuštene životinje, na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: g
rad).
Član 2
Domaćim životinjama u smislu ove odluke smatraju se životinje koje je čovek odomaćio i čiji
opstanak zavisi od neposredne brige čoveka, i to:
1. kopitari i papkari,
2. živina,
3. kunići,
4. golubovi.
Domaće životinja iz stava 1. ovog čl
ana, u skladu sa odredbama ove odluke mogu se držati u
sledećim prostorima:

kopitari i papkari, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće;

živina, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvoriš
tu
sa većim brojem porodičnih kuća;

kunići, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu
sa većim brojem porodičnih kuća;

golubovi, u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodi
čne
kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih
kuća.
Član 3
Kućni ljubimci u smislu ove odluke su životinje koje se drže radi druženja, i to psi i mačke.
Držanje egzotičnih i divljih životinja kao kućnih l
jubimaca, regulisano je zakonom kojim se
uređuje dobrobit životinja.
Izvođenje kućnih ljubim
aca na površine javne namene i površine u javnom korišćenju
Član 17
Površina javne namene i površine u javnom korišćenju (u daljem tekstu: javne površine), u
smislu odredaba ove odluke su: javne saobraćajne površine, javne zelene površine, površine
oko o
bjekta javne namene i neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili
izgradnju objekata javne namene ili javnih površina i površine koje planskim dokumentom nisu
određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su
izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada, između
zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i sl.
Član 18
Na javne površine mogu se izvoditi psi koji su vakcinisani protiv besnila i trajno obeleženi
u
skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.
Na javne površine mogu se izvoditi mačke koje su vakcinisane protiv besnila u skladu sa
zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.
Član 19
Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa na javnu površinu,
dužan je da psa izvodi na
povodniku.
Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa, snosi punu odgovornost za njegovo ponašanje na
javnoj površini.
Član 19a
Opasnog psa na javnu površinu mogu izvoditi samo punoletna lica, i to na povodniku i sa
zaštitno
m korpom na njušci.
Prilikom izvođenja opasnog psa na javne površine, držalac psa, kao i lice koje ga izvodi dužan
je da sa sobom nosi potvrdu za psa, izdatu u skladu sa posebnim propisom.
Član 19b
Držalac opasnog psa koji je registrovan u Centralnoj bazi
podataka o psima koju vodi
ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva, a koji nema prebivalište na teritoriji grada
Beograda, može izvoditi opasnog psa na javne površine po prethodno pribavljenoj saglasnosti
organizacione jedinice gradske uprave nadlež
ne za komunalne poslove.
U postupku izdavanja saglasnosti, opasan pas se upućuje kod ovlašćene veterinarske
organizacije radi obavljanja pregleda i provere da li je pas vakcinisan i trajno obeležen, a sve o
trošku vlasnika.
Nakon dobijanja izveštaja veteri
narske organizacije o zdravstvenom stanju opasnog psa,
organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana donosi odgovarajući akt.
Akt o davanju saglasnosti da se opasan pas može izvoditi na javne površine, izdaje se na
period od 15 dana.
Izuzetno od stava 1. o
vog člana, pribavljanje saglasnosti za izvođenje na javne površine nije
potrebno za opasne pse koji su učesnici međunarodnih i nacionalnih izložbi u organizaciji
Kinološkog saveza Srbije, za period trajanja izložbe, dan pre i dan posle izložbe, ali je potr
ebno
da vlasnici, pored potvrde za pse, sa sobom nose i važeću prijavu za učešće na izložbi.
Član 20
Pas se može puštati sa povodnika da se slobodno kreće samo u parku i na drugoj javnoj
zelenoj površini i to:

u vremenu od 22.00 sata do 09.00 sati sled
ećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena,
odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja
vremena;

u neposrednoj blizini škola, vremenski periodi iz alineje 1. stava 1. ovog člana, ograničavaju se
do 7.30
sati sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog
raspusta i neradnih dana.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na opasne pse.
Zabranjeno je puštati psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zel
ene
površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim zasadom.
Javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo, odnosno preduzetnik kome je grad
odnosno gradska opština poverila obavljanje komunalne delatnosti uređenja i o
državanja javnih
zelenih površina (u daljem tekstu: preduzeće), može odrediti javnu zelenu površinu na kojoj je
zabranjeno izvođenje pasa, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice
Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske op
štine nadležne za komunalne
poslove (spomen groblja i površine uz spomenička obeležja, zasebni visokodekorativni parteri
ispred značajnih javnih ustanova i sakralnih objekata i sl.).
Preduzeće je dužno da u parku i drugoj javnoj zelenoj površini postavi v
idne oznake, na kojima
je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje
pasa, odnosno na kojim javnim zelenim površinama je zabranjeno izvođenje pasa.
Član 21
U parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, može se od
rediti površina za neograničeno slobodno
kretanje pasa (u daljem tekstu: “park za pse”).
Preduzeće određuje i uređuje park za pse, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione
jedinice gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine n
adležne za
komunalne poslove.
Član 22
Zabranjeno je, u parku za pse:

uvoditi kuje u teranju i bolesne pse;

korišćenje ovih površine od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke pasa;

unošenje staklene ambalaže;

unošenje i ostavlj
anje hrane;

šišanje i četkanje pasa.
Na ulazu u park za pse, zabrane iz stava 1. ovog člana moraju biti vidno istaknute, o čemu se
stara preduzeće.
Zabranjeno je šišanje i četkanje pasa na javnim površinama.
Opasni psi se mogu uvoditi u park za pse i puštati sa povodnika da se slobodno kreću, sa
zaštitnom korpom na njušci.
Član 23
Ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprlja javnu površinu, držalac
životinje, odnosno lice koje izvodi
psa ili mačku, obavezan je da isprljanu površinu bez
odlaganja očisti.
O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka u parku, stara se
preduzeće.
O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka na ostalim j
avnim
površinama, stara se javno komunalno preduzeće odnosno privredno društvo odnosno
preduzetnik kome je grad odnosno gradska opština poverila obavljanje komunalne delatnosti
održavanja čistoće.
Član 24
Zabranjeno je uvoditi pse i mačke u:
1) objekte
koje koriste organi državne uprave i lokalne samouprave;
2) objekte i prostorije za zdravstvenu zaštitu građana;
3) objekte i prostorije u kojima se obavlja vaspitno

obrazovna delatnost i obezbeđuje smeštaj,
boravak i ishrana dece, učenika i studenata;
4) objekte za proizvodnju, kontrolu i promet lekova;
5) objekte za proizvodnju, smeštaj i promet životnih namirnica;
6) verske objekte.
Vlasnici, odnosno korisnici ostalih objekata u javnom korišćenju, ističu na vidnom mestu
obaveštenje o slobodnom uvođ
enju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat.
Član 25
Zabranjeno je izvoditi na javne površine i van prostora u kome borave, egzotične i divlje
životinje koje se drže kao kućni ljubimci, osim prilikom promene mesta boravka i odvođenja kod
veter
inara, i to u odgovarajućim transporterima, prilagođenim vrsti i veličini životinje.
IV ZOOHIGIJENSKA SLUŽBA
Član 26
Grad organizuje zoohigijensku službu koja obavlja sledeće poslove:

hvata i zbrinjava napuštene i izgubljene životinje u prihvatilište
za životinje;

neškodljivo uklanja leševe životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje, dresuru,
izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja;

transport ili organizovanje transporta leševa životinja sa javnih površina i objekata
iz alineje 2.
do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla na način koji ne
predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu.
Poslove organizovanog hvatanja napuštenih i izgubljenih životinja na teritoriji
grada,
zoohigijenska služba obavlja savremenim metodama i na human način, uz primenu
odgovarajuće opreme i prevoznih sredstava, na način da se sa životinjom mora postupati tako
da se prouzrokuje najmanji stepen bola, patnje, straha i stresa, u skladu sa z
akonom kojim se
uređuje dobrobit životinja.
Član 27
Prihvatilište za napuštene životinje (u daljem tekstu: prihvatilište) u smislu ove odluke je objekat
u kome se vrši organizovan privremeni ili trajni smeštaj za:

napuštene i izgubljene životinje;

životinje čiji vlasnici, odnosno držaoci ne mogu više da se brinu o njima;

životinje koje Ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva oduzme vlasnicima, odnosno
držaocima;

životinje koje su u opasnosti;

životinje koje se u postupku administrati
vnog izvršenja uklanjaju po rešenju komunalnog
inspektora.
Zoohigijenska služba zbrinjava napuštene životinje u prihvatilišta koje obezbeđuje grad.
Član 28
Napuštena životinja je ona životinja koja nema dom ili koja se nalazi izvan njega i lišena je bri
ge
i nege držaoca i koju je on svesno napustio.
Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila držaoca, bez njegove volje i koju on traži.
Troškove hvatanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinja iz stava 1. i 2. ovog člana snosi
držalac ž
ivotinje, a ako je nepoznat, troškove snosi grad.
Životinje koje su rešenjem Ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva oduzete vlasnicima,
odnosno držaocima, smeštaju se u posebne delove prihvatilišta, do okončanja postupka u
skladu sa posebnim prop
isima.
Troškove oduzimanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinje iz stava 4. ovog člana, snosi
držalac životinje.
Troškove hvatanja i zbrinjavanja iz stava 3. i 5. ovog člana utvrđuje zoohigijenska služba, uz
saglasnost nadležnog organa grada.
Čl
an 29
Zoohigijenska služba obavlja poslove neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina
grada. Ukoliko se sa javne površine uklanja leš uginule životinje poznatog držaoca, troškove
uklanjanja snosi držalac životinje.
Pored poslova iz stava
1. ovog člana, zoohigijenska služba preuzima i leševe uginulih životinja
iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja, na
poziv držaoca, o njihovom trošku.
Zoohigijenska služba transportuje ili organizuje
transport leševa uginulih životinja iz stava 1. i 2.
ovog člana do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla, na
način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu, u skladu sa posebnim
propisima
.
Troškove za neškodljivo uklanjanje leševa životinja iz stava 1. i 2. ovog člana utvrđuje
zoohigijenska služba, uz saglasnost nadležnog organa grada.
Član 30
Sredstva za obavljanje poslova Zoohigijenske službe, obezbeđuju se iz budžeta grada, kao i
pri
hoda za poslove iz člana 28. i 29. odluke.
V NADZOR
Član 31
Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada
Beograda nadležna za komunalne poslove.
Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši organizac
iona jedinica uprave
gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.
Komunalno

policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom odlukom
i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima,
vrši
komunalna policija.
Držalac životinje dužan je da komunalnom inspektoru i komunalnom policajcu omogući
neometano vršenje poslova, omogući pristup objektima i životinjama, stavi na uvid sva potrebna
dokumenta i u ostavljenom roku dostavi potrebne pod
atke i postupi po nalogu.
Član 32
Komunalni inspektor je ovlašćen da u vršenju inspekcijskog nadzora:

naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka;

da naloži uklanjanje, odnosno izmeštanje životinje ili objekt
a za smeštaj kada se oni drže
protivno odluci (a ne postoji mogućnost da se njihovo držanje uskladi sa odlukom) ili držalac ne
otkloni rešenjem inspektora utvrđene nedostatke;

da preduzme druge mere u skladu sa zakonom i propisima grada (izriče i naplać
uje novčanu
kaznu na licu mesta u skladu sa odredbama ove odluke, podnosi zahtev za pokretanje
prekršajnog postupka i dr.).
Član 33
Komunalni policajac je ovlašćen da u vršenju komunalno

policijskih poslova, prisustvom na licu
mesta:

sprečava narušava
nje reda propisanog ovom odlukom;

kontroliše izvršenje propisanih obaveza ovom odlukom u pogledu mesta i prostora u kojima se
drže životinje, pridržavanja propisanih obaveza držalaca pasa i mačaka prilikom njihovog
izvođenja na javnu površinu;

uspost
avlja narušeni red, primenom svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom.
Kada komunalni policajac ustanovi povredu ove odluke, pored ovlašćenja koja su utvrđena
zakonom, ovlašćen je da:

izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta u skladu sa odredbama ove
odluke;

podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom odlukom;

podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i

obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.
VI KAZNENE ODREDBE
Čl
an 34
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 75.000,00 kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
1. drži kopitare, papkare, živinu i kuniće protivno stavu 1. člana 7. ove odluke;
2. drži kopitare i papkare van prostora propisanih stavom 2. člana 8. ove
odluke;
3. objekat u kome drži kopitare i papkare nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili
poslovnog objekta na susednoj parceli (član 8. stav 3);
4. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika porodične kuće (član 8. stav 4);
5. drži živ
inu van prostora propisanih stavom 1. člana 9. ove odluke;
6. objekat u kome drži živinu nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta
na susednoj parceli (član 9. stav 2);
7. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnos
no vlasnika porodične kuće (član 9.
stav 3);
8. drži kuniće van prostora propisanih stavom 1. člana 10. ove odluke;
9. objekat u kome drži kuniće nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta na susednoj parceli (član 10. stav 2);
1
0. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće (član
10. stav 3);
11. objekat u kome drži golubove nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta na susednoj parceli i ako nije pribavio saglasnos
t svih vlasnika stanova i posebnih
delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće odnosno saglasnosti svih vlasnika
porodičnih kuća (član 12. stav 1, 3. i 4);
12. postupa suprotno zabrani iz člana 13. stav 2. ove odluke;
13. drži psa ili mačku u zajed
ničkim prostorijama stambene zgrade bez prethodno pribavljene
saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade (član 14. stav 1);
14. postupa suprotno odredbi stava 2. člana 14. ove odluke;
15. nije pribavio saglasnost svih vlasnika stanova i p
osebnih delova stambene zgrade,
suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član 15. stav 1);
16. objekat u kome drži psa nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta
na susednoj parceli, odnosno kuć
a u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća (član 15. stav 2);
17. postupa suprotno odredbi člana 16. ove odluke;
18. izvodi psa na javnu površinu bez povodnika (član 19. stav 1);
18a. njegovog opasnog psa na javne površine izvodi lice koje nije punole
tno; ako izvodi
opasnog psa bez povodnika, zaštitne korpe na njušci i potvrde za pse (član 19a.);
18b. izvodi opasnog psa na javnu površinu bez prethodno pribavljene saglasnosti, potvrde za
pse i važeće prijave za učešće na izložbi (član 19b);
19. pušta ps
a sa povodnika da se slobodno kreće u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini
suprotno odredbama stava 1. člana 20. ove odluke;
20. postupa suprotno zabrani iz člana 20. stav 2. i 3. ove odluke;
21. postupa suprotno zabrani iz člana 22. stav 1. i 3. ov
e odluke i u parku za pse pušta opasnog
psa bez zaštitne korpe na njušci (član 22. stav 4.);
22. isprljanu površinu ne očisti bez odlaganja (stav 1. člana 23);
23. uvodi pse i mačke u objekte iz stava 1. člana 24. ove odluke;
24. postupa suprotno zabran
i iz člana 25. ove odluke;
25. ne omogući komunalnom inspektoru i komunalnom policajcu neometano vršenje poslova,
odnosno pristup objektima i životinjama, ne stavi stavi na uvid sva potrebna dokumenta i u
ostavljenom roku ne dostavi potrebne podatke i ne
postupi po nalogu (član 31. stav 4).
Član 35
Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj javno
komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ako:
1. u parku i na javnoj zelenoj površini ne postavi vidne oznake n
a kojima je naznačeno u kojim
delovima i u kom vremenskom periodu je dozvoljeno slobodno kretanje pasa, odnosno na kojim
javnim zelenim površinama nije dozvoljeno izvođenje pasa (član 20. stav 4).
2. na ulazu u park za pse ne postavi vidne oznake sa zabra
nama iz stava 1. člana 22. ove
odluke.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u javnom komunalnom
preduzeću, odnosno privrednom društvu, novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće
se preduzetnik, novčanom kaznom od 5.000,00 do
250.000,00 dinara.
Član 36
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara, kazniće se fizičko lice za prekršaje iz člana 34.
stav 1. tačka 18, 18a, 18b, 19, 20, 21, 22, 23, 24. i 25. ove odluke.
Novčanu kaznu
iz stava 1. ovog člana na licu mesta naplaćuje komunalni inspektor, odnosno
komunalni policajac.
IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 37
Skupštine gradskih opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac,
Mladenovac, Novi Beograd, Obrenova
c, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica, dužne su
da donesu akt iz člana 7. stav 2. ove odluke, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu
ove odluke.
Član 38
Držaoci domaćih životinja i kućnih ljubimaca dužni su da držanje životinja usklade
sa
odredbama ove odluke u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 39
Preduzeće iz stava 3. člana 20. ove odluke, dužno je da u roku od godinu dana od dana
stupanja na snagu ove odluke, u parku i drugoj javnoj zelenoj površini posta
vi vidne oznake, na
kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno
kretanje pasa, odnosno na kojim javnim zelenim površinama je zabranjeno izvođenje pasa.
Član 40
Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na sna
gu ove odluke, okončaće se po odredbama
odluke koja je važila u momentu pokretanja postupka, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i
odredbama ove odluke.
Član 41
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o držanju domaćih životinja na
teritoriji grada Beograda (“Službeni list grada Beograda”, br. 29/93, 32/93, 4/94, 7/94, 1/95,
6/99).
Član 42
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu grada
Beograda”.